ZAWODY REGIONALNE

piątek, 11 Styczeń, 2019

W dniu 11 stycznia 2019 odbędą się zawody regionalne. 

ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA STOKU BIAŁKA TATRZAŃSKA KANIÓWKA

TO   Z A W O D Y  (SLALOM GIGANT)  -  NIE EGZAMIN REGIONALNY!!!

Oglądanie trasy o godz. 08:30 - 08:45

Zgłoszenia i wydawanie numerów od 08:00 - 08:30.

 

 

 

Zapisy na zawody prowadzone są TYLKO poprzez formularz zgłoszeniowy.

Osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zostaną rozlosowane. 

Jest również możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów, ale w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń i osoby te będą dopisane na końcu listy startowej.

Opłata startowa 50 zł pobierana jest TYLKO w dniu zawodów przy odbiorze numeru startowego.

Zawody Regionalne SITN-PZN

Oglądanie trasy o godz. 8:30-8:45.  Start około godz. 9:00

Zgłoszenia i wydawanie numerów od 08:00 - 08:30.

 • Regulamin Informacje organizacyjne: Zawody odbędą się  11 stycznia 2019 
 • Zgłoszenia wg formularza na www. oraz na stoku w dniu zawodów. Formularz na tydzień przed zawodami.
 • Start zawodników około godz. 09:00
 • Oglądanie trasy o godz. 8:30-8:45
 • Odbiór numerów startowych w biurze zawodów od godz. 08:00 - 08:30. Biuro zawodów w Karczmie u Dziubasa.
 • Opłata startowa 50 zł płatna w dniu zawodów przy odbiorze numerów startowych.
 • Osoby, które chcą kupić indeks obowiązkowo musza posiadać zdjęcie. Nie dokonujemy wpisów do indeksów bez zdjęć.

Regulamin Zawodów Regionalnych

§1. CEL

 1. Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN/Instruktora SITN.
 2. Umożliwienie treningu sportowego przed Mistrzostwami Polski Instruktorów PZN dla DEMONSTRATORÓW I POMOCNIKÓW INSTRUKTORA PZN/INSTRUKTORÓW SITN..
 3. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN.

§2. ORGANIZATOR

Organizatorem REGIONALNYCH ZAWODÓW SITN-PZN jest Szkoła Narciarska Iub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.

§3.TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

 1. Termin i miejsce zawodów podane będą w przedsezonowym KOMUNIKACIE rozsyłanym do członków SITN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia.
 2. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora.
 3. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania a osoby po kursie kwalifikacyjnym dodatkowo nazwę LSN, w której był robiony.

§4. UCZESTNICTWO

Kandydat do kursu kwalifikacyjnego, DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA/Instruktora SITN, POMOCNIK INSTRUKTORA PZN/INSTRUKTOR SITN i INSTRUKTOR PZN.

§5. PROGRAM ZAWODÓW

 1. Zawody odbywają się w slalomie gigancie w dwóch przejazdach. Slalom gigant przeprowadzany jest w oparciu o NRS.Osoby, które uzyskują kwalifikacje I przejeździe nie muszą jechać w drugim.
 2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg. zasad podanych w "Wytycznych Szkolenia" na podstawie przejazdu organizatora z odpowiednim współczynnikiem.
 3. Czas jednego przejazdu nie może być krótszy niż 30 sekund.

§6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

§7 WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN/INSTRUKTORA SITN

 1. Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN/Instruktora SITN jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego (6 pkt), ustalonego przez osoby posiadający aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów).
 2. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 8 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego.
 3. Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej.
 4. Do indeksów wpisywane są wyniki równe i wyższe niż 6 pkt.

§8. WARUNKI KWALIFIKACJI MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW PZN

Pomocnicy Instruktora PZN/Instruktorzy SITN z ważnym przeszkoleniem i opłaconą składką w bieżacym roku kalendarzowym mają prawo udziału w Mistrzostwach Polski Instruktorów PZN.

§9. ZASADY FINANSOWANIA

Zawody finansowane są przez Organizatora. Opłata startowa wynosi do 50 zł.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

 1. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wyników zawodów do Biura SITN
  w Krakowie wg ustalonego wzoru oraz przesłanie oryginału protokołu nie później niż 7 dni po jego zakończeniu.
 2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów (NRS).
  Trasa zawodów musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.
 3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i mają obowiązek ubezpieczyć od NNW oraz posiadać kask narciarski.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt i ekwipunek startujących.
 5. Oglądanie trasy slalomu giganta odbywa się z założonymi numerami startowymi. Jazda po trasie slalomu pociąga za sobą bezwzględną dyskwalifikację.
 6. Należ posiadać podpisany Indeks Narciarza ze zdjęciem (można go nabyć u organizatora).

żródlo - sitn.pl