EGZAMIN REGIONALNY - Białka Tatrzańska - Kaniówka

piątek, 11 Styczeń, 2019

Licencjonowana Szkoła Narciarska jest organizatorem egzaminów regionalnych na stopień pomocnika instruktora PZN (Instruktora SITN)

Egzamin odbędzie się 11.01.2019 na stoku w Białce Kaniówce
Zgłoszenia TYLKO wg formularza na www. 
Odbiór nr startowych na stoku w dniu egzaminu od godz. 14:30 - 15:00
Początek egzaminu o godz. 15:30 - 16:00

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

 

Wcześniej planujemy treningi SL (3-4.01 - zobacz kalendarz) dla chętnych.

 

Zapisy na treningi mailowo na adres szkoły lider@narty.edu.pl.  Na ER zgłoszenia tylko przez formularz.

 

 

Egzamin Regionalny - informacje ogólne: Kurs Pomocnika Instruktora jest zakończony egzaminem wewnętrznym.

Szkoła Narciarska - organizator kursu stwietrdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu.

Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania.

 

Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisjię Egzaminacyjną Stowarzyszenia.

Egzamin składa się z trzech części: ocenianej jazdy technicznej, instruowania oraz dwóch przejazdów slalomu na czas. Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu. Wydanie numeru startowego następuje po okazaniu "Indeksu"albo legitymacji pomocnika instruktora PZN lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji lub instruktora sportu).

 

Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.

 

Zapisy na egzamin prowadzone są TYLKO poprzez formularz zgłoszeniowy.

Osoby, które zgłoszą się poprzez formularz zostaną rozlosowane. 

Jest również możliwość zgłoszenia się w dniu egzaminu, ale w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń i osoby te będą dopisane na końcu listy startowej.

Osoby, które będą wyrabiały indeks muszą posiadać zdjęcie.

Opłata startowa 100 zł pobierana jest TYLKO w dniu ER przy odbiorze numeru startowego.     

 
 

Egzamin odbędzie się 11.01.2019 na stoku w Białce Tatrzańskiej - Kaniówce.

Zgłoszenia TYLKO wg formularza na www.  Formularz na tydzień przed ER.
Odbiór nr startowych na stoku w dniu egzaminu od godz. 14:30 - 15:00
Początek egzaminu o godz. 15:30 - 16:00

Opłata egzaminacyjna: 100 zł

 

 

Egzamin Regionalny
Kurs Pomocnika Instruktora jest zakończony egzaminem wewnętrznym.

Szkoła Narciarska - organizator kursu stwierdza fakt należytego przygotowania absolwenta kursu do odbycia właściwego egzaminu.

Regionalizacja egzaminów ma na celu wyrównanie poziomu oceniania. Egzaminy Regionalne przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną Stowarzyszenia .

Egzamin składa się z dwóch części: ocenianej jazdy technicznej oraz dwóch przejazdów slalomu na czas.

W jeździe technicznej oceniane jest kilka wybranych przez Komisję elementów. Mogą to być łuki płużne, skręt z pół pługu, skręt równoległy, skręt równoległy NW, śmig oraz jazda terenowa. Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg zasad ogólnych na punkty.

 

Aby zdać egzamin (uzyskać stopień i uprawnienia Pomocnika Instruktora należy osiągnąć co najmniej średnio 6 pkt. z jazdy technicznej (3 ewolucje) oraz 6 pkt. z lepszego przejazdu slalomu.

Osobno oceniane jest instruowanie i należy otrzymać min 6 pkt.

Możliwe jest uzupełnienie brakującego 1 punktu w slalomie 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom oraz 26 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom - 25 pkt. jazda techniczna). Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

 

Egzamin można powtarzać dowolną liczbę razy w sezonie. Ważność uzyskanego stopnia i uprawnień PI wynosi 3 lata. W ciągu tego okresu Pomocnik Instruktora powinien przystąpić do kursu instruktorskiego lub odbyć unifikacje. Biorąc udział w unifikacji Instruktorów PZN uzyskuje się prolongatę ważności stopnia /legitymacji/ na okres kolejnych 3 lat. Po zdaniu Egzaminu Regionalnego zostaje się obligatoryjnie członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów PZN.

Warunki przystąpienia do egzaminu regionalnego:

  • Zgłoszenie do Organizatora egzaminu (SN) najpóźniej w przeddzień egzaminu.
  • Wydanie numeru startowego następuje po okazaniu Indeksu albo legitymacji pomocnika instruktora PZN lub legitymacji państwowego stopnia instruktorskiego (instruktora rekreacji lub instruktora sportu).
  • Akceptowany jest również stopień instruktora rekreacji AWF. Decyduje kolejność zgłoszeń u organizatora egzaminu.